Биорезонансно тестиране

Метод вегетативно резонансно тестиране (ВРТ) и енергийна корекция на организма

Методът вегетативно резонансно тестиране (ВРТ) е бил предложен от X. Шиммел (1978г., Германия). В неговата основа лежи метода на електропунктурната диагностика по една точка на измерване.

Принципа на вегетативното резонансно тестиране е основан на вълновата природа на всички системи и органи, на всяка клетка в нашия организъм. При взаимодействието на колебанията на различните обекти в организма (система, орган, част от орган), от една страна, и внесения в контура на измерения тест-препарат (хомеопатично средство, органов препарат, причинител и т.н.) – от друга страна, в случай на съвпадение на честотата възниква резонанс. На резонанса реагира вегетативната нервна система (ВНС), което се отразява на резултата на измерените в точката на изследване. При това е значимо само наличие на изменение по принципа «да-не», а не абсолютно значение. Това е важно отличие на метода ВРТ от другите акупунктурни тестове и го прави по-малко чувствителен към външните въздействия и смущаващи фактори (промяна в напрежението на мрежата, синтетични дрехи и т.н.), а значи – по-точен и достоверен.

Биологическа същност на метода

Всичко в природата има определена честота на колебания. В здравия организъм всеки орган и клетка имат хармонични колебания. Ако възникне болест, то колебанията стават нехармонични. В уреда са записани колебанията на здравите органи и честоти, които могат да унищожат причинителите, да премахнат възпаление и болка, а така също и други симптоми. Апаратът възстановява хармоничните колебания на органите и човек става здрав.

Така работи хомеопатията. По този принцип, благодарение на метода ВРТ по целия свят е създадено цяло ново направление — честотна хомеопатия. В основата на честотната хомеопатия лежат вълнови характеристики на препаратите, а не подобие на симптоми на болести, както е в класическата хомеопатия. В рамките на това направление са разработани огромно множество нови резонансни хомеопатически препарати.

Как се прави диагностиката?

Това е уред (апарат) с който измерваме 1 точка на ръката, поставяйки електрод на тази точка. Изследваме общите показатели на организма и органите, които ви притесняват.

Определяме, има ли изменение в органите и търсим причинителя. Пренасяме информацията от компютъра на хомеопатически топчета или вода — това е Вашия препарат.

Този препарат коригира вашата енергетика и унищожава инфекцията.